PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Financiranje projekata

Republika Hrvatska ima na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi € iz ESI fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Nakon 1. srpnja 2013., odnosno danom stupanja u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska dobila je pristup puno široj “lepezi” podprograma za financiranje uz značajno veće izvore i iznose financiranja.

Europska komisija je 30. listopada 2014. godine usvojila Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

Partnerski sporazum propisuje način na koji će Hrvatska ispuniti zajedničke ciljeve strategije Europa 2020 uz sredstva iz proračuna EU koja su joj dodijeljena kroz višegodišnji financijski okvir. Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi € iz ESI fondova.

Prijavitelji projekata koji žele koristiti bespovratna sredstva EU moraju računati da procedura dobivanja bespovratnih sredstava može biti dugotrajna, a dobivanje sredstava, uz predujam do maksimalno 30% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova, u pravilu je retroaktivno (refund tj. povrat sredstava), tek nakon što korisnik bespovratnih sredstava po završetku odobrenog projekta podnese sve račune i opravda sve troškove.
Usluge pripreme i izrade Projektne dokumentacije za Vas:
 • savjetovanje na području pisanja prijava za javne natječaje Europske unije (bespovratna sredstva)
 • priprema cjelokupne prijavne dokumentacije kod prijava na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava (EU fondovi, nacionalni izvori, međunarodni natječaji)
 • izrada studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi
 • priprema i izrada strateških planova razvoja
 • izrada poslovnih planova
 • pronalazak izvora financiranja projekata i poslovanja (venture capital, Poslovni anđeli, krediti HBOR-a i komercijalnih banaka,…)
 • priprema cjelokupne dokumentacije zahtjeva za garanciju HAMAG Investa, HBOR-a te komercijalnih banaka

„Kvalitetna provedba projekta ključna je pri korištenju bespovratnih sredstava iz EU fondova“

Provedba projekata

Svrha praćenja provedbe projekata:
 • osiguranje nadgledanja projekta s tehničkog i administrativnog gledišta
 • osiguranje provedbe ugovora na ispravan način i u skladu s rokovima
 • osiguranje pravovremenog otkrivanja odstupanja u izvedbi ugovora
 • primjena mjera za ublažavanje ili otklanjanje odstupanja ili drugih nedostataka u ugovoru.
Aktivnosti praćenja uključuju:
 • odobrenje izvješća koje sastavljaju ugovorne strane
 • obilazak projekta
 • praćenje aktivnosti u odnosu na plan rada koji je odobren u početnoj fazi projekta
 • praćenje troškova u odnosu na proračun odobren u ugovoru
 • kontakte sa svim stranama uključenim u provedbu projekta
 • rješavanje i praćenje problema
 • pripreme izvješća i odluka/preporuka koje iz njih proizlaze (npr. zahtjevi za dopunama ugovora i sl.)
 • izmjene ugovora (ukoliko je to potrebno).
Za praćenje provedbe ugovora odgovorni su stručnjaci za nabavu koji vode pojedini ugovor. Nakon početka izvršavanja ugovora, stručnjak za nabavu priprema plan aktivnosti vezanih uz praćenje provedbe (uključujući i obilazak projekta).

Provedba i upravljanje projektom financiranim iz EU

Provedba i upravljanje projektom financiranim iz EU obuhvaća planiranje aktivnosti projekta, upravljanje ljudskim resursima, upoznavanje s dijelovima grant ugovora i ugovornim pravima i obvezama korisnika, izvještavanje o projektu, te upravljanje proračunom projekta. Važno je na vrijeme razmisliti o mogućim problemima koji se mogu pojaviti u provedbi projekta uključujući i postupak provođenja javne nabave.
Naš tim stoji Vam na raspolaganju za sljedeće usluge savjetovanja u provedbi: vođenje projekta i komunikacija te planiranje provedbe uključujući određivanje ključnih točaka (milestones), planiranje upravljanja rizicima, upravljanje projektnim timom, integrirani pristup provedbe, financijsko upravljanje i planiranje novčanog tijeka, administrativno vođenje projektne dokumentacije te savjetovanje tijekom provedbe.
Dosadašnja iskustva pokazuju da radi lošeg planiranja i nepoštivanja procedura velika većina korisnika sredstava ne uspijeva iskoristiti 100% predviđenih sredstava, a često se događa da korisnici moraju vratiti dodijeljena grant sredstva.

„S obzirom da naš tim posjeduje iskustvo u provedbi projekata iz različitih EU fondova, možemo Vam ponuditi profesionalno i kvalitetno vođenje projekata financiranih iz EU fondova.“